อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
นักบริหารงาน อบต.

นางภัชราพร ธีรธนวัฒน์
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
093-3955242