อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
สำนักปลัด

นายอดุลเดช เทพภิบาล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.087-2207272

นางตุลารัตน์ จีนภักดี
นักวิชาการศึกษา
โทร.089-5754215

นายพรรษวุฒิ เศรษฐวิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคล
โทร. 093-4488-547

นางสาวพัสดาพร หันไชเนาว์
นักจัดการงานทั่วไป
โทร.095-602491

นางนิชพร นรราษฎร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร.087-0520576

นางสาวเย็นจิตร ม่วงมนตรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.063-2535964

นางสาววรรณภา มูลเพชร
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร.091-4679416

นางสุภาพร จำปาเทศ
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. 080-1806-345

นางกฤษณา สุวรรณยุทธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร.095-0036160

นายสัมฤิทธิ์ ทิพวัลย์
พนักงานสูบน้ำ
โทร. 085-9255-211

นายไชยา ไหดงยาง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร. 086-2290-244

นางสาวธิดารัตน์ ขวาโกสุม
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
โทร. 061-496-2087

นางเบญจกาย สมพิทักษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. 088-3241-565

นางสาวปรีญาภรณ์ จันดารักษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. 062-5174-398

นางสาวสุกัญญา จ้ายหนองบัว
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
โทร. 088-3130-115

นางสายฝน สพลาภ
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร. 088-0093-353

นายกายสิทธิ์ มะนาดี
พนักงานทั่วไป (ขับรถเครื่องจักรกลเบา)
โทร. 065-3020-501

นายเอกชัย พลพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานดับเพลิง)
โทร. 088-5512-974