อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
E-BOOK แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
แบบฟอร์มแจ้งเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ E-service   17 ม.ค. 65 132
ข้อมูลทั่วไป   7 ม.ค. 65 137
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565 )   12 ม.ย. 64 194
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   29 มิ.ย. 63 246
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   29 มิ.ย. 63 235
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   29 มิ.ย. 63 254
รายงานผลการปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562   15 มิ.ย. 63 239
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 61-64   15 มิ.ย. 63 250
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   9 ม.ค. 63 269
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี   9 ม.ค. 63 263
รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   9 ม.ค. 63 262
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   9 ม.ค. 63 234
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   9 ม.ค. 63 282
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   26 ก.ค. 61 263
สภาพทั่วไป อบต.ธวัชบุรี   26 ก.ค. 61 274
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   20 ก.ค. 61 289