อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รำยงำนผลกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ธวัชบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2567 18 มี.ค. 67 50
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ 14 มี.ค. 67 39
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2566 14 มี.ค. 67 55
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 13 มี.ค. 67 51
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ.2566 13 มี.ค. 67 60
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 13 มี.ค. 67 38
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน 11 มี.ค. 67 45
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 6 มี.ค. 67 35
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5 มี.ค. 67 50
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 66 - 70 ดึงจาก e-planNacc 29 ม.ย. 66 189
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( รอบ 6 เดือน ) 9 ม.ย. 66 235
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2566 9 ม.ย. 66 195
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ.2566 27 ก.พ. 66 258
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 70 15 ก.พ. 66 240
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 15 ก.พ. 66 203
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 14 ก.พ. 66 204
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Poilcy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 14 ก.พ. 66 189
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปี พ.ศ.2566 14 ก.พ. 66 164
รายงานผลการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 28 ม.ย. 65 243
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ( พ.ศ.2561 - 2564 ) 28 ม.ย. 65 281
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 ( รอบ 6 เดือน ) 1 ม.ย. 65 283
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 8 ก.พ. 65 371
คู่มือการประเมินนความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 8 ก.พ. 65 412
ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ( NO GIFT POLICY ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 26 ม.ค. 65 357
มาตรการป้องกันการรับสินบน 26 ม.ค. 65 400
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 18 ม.ค. 65 495
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 18 ม.ค. 65 450
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 18 ม.ค. 65 361
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 18 ม.ค. 65 384
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 18 ม.ค. 65 378