อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 29 ม.ย. 66 98
ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศน์ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 29 ม.ย. 66 100
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 29 ม.ย. 66 101
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 29 ม.ย. 66 99
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 9 มี.ค. 66 128
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร 9 มี.ค. 66 122
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 9 มี.ค. 66 126
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 9 มี.ค. 66 112
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 9 มี.ค. 66 120
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565 7 มี.ค. 66 113
การดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารทรัยพากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 7 มี.ค. 66 104
นโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 7 มี.ค. 66 100
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 27 ม.ย. 65 239
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19 ม.ย. 65 242
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมขององค์กร 15 ก.พ. 65 326
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารบริหารงานบุคค 15 ก.พ. 65 341
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 10 ก.พ. 65 341
แผนพัฒนาบุคลากร 10 ก.พ. 65 325
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 10 ก.พ. 65 328