อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (5 ก.พ. 67) 12 ก.พ. 67 92
รายงานการประชุมสภา สมัย 4 ครั้งที่ 2 (27 ส.ค. 66) 3 ม.ค. 67 92
รายงานการประชุมสภา สมัย 4 ครั้งที่ 1 (26 ส.ค. 66) 3 ม.ค. 67 58
รายงานการประชุมสภา สมัย 3 ครั้งที่ 2 (19 ส.ค.65) 30 ส.ค. 65 284
รายงานการประชุมสภา สมัย 3 ครั้งที่ 1 (15 ส.ค.65) / 2565 30 ส.ค. 65 263
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 11 ก.พ. 65 395
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 11 ก.พ. 65 368
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยแรกปีถัดไป 26 ม.ค. 65 384
คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี 26 ม.ค. 65 362
คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี 26 ม.ค. 65 339
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 26 ม.ค. 65 307
คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี 26 ม.ค. 65 280
คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี 26 ม.ค. 65 286
คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี 26 ม.ค. 65 349
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565 14 ม.ค. 65 376
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 4 ธ.ค. 63 416
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 4 ธ.ค. 63 425
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2563 4 ธ.ค. 63 410
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 4 ธ.ค. 63 430
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 4 ธ.ค. 63 387
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 4 ธ.ค. 63 398