อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลธวัชบุรี ครั้งที่ 1/2567 16 พ.ค. 67 12
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 15 พ.ค. 67 13
ฝ่ายงานป้องกันลงพื้นที่ระงับเหตุไฟไหม้บ้านดู่ 9 พ.ค. 67 19
ซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดและขัดข้อง บ้านหัวโนน 9 พ.ค. 67 8
ฝ่ายงานพัฒนาลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และวิสัยทัศน์ในพื้นที่บ้านแต้และบ้านคางฮุง 9 พ.ค. 67 20
ฝ่ายงานป้องกันลงพื้นที่ระงับเหตุไฟไหม้บ้านดู่ 7 พ.ค. 67 16
ฝ่ายงานพัฒนาลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนคอนกรีตชำรุด บ้านดู่ 3 พ.ค. 67 19
ฝ่ายงานป้องกันลงพื้นที่ระงับเหตุไฟไหม้บ้านหัวโนน 3 พ.ค. 67 26
ฝ่ายงานป้องกันลงพื้นที่ระงับเหตุไฟไหม้บ้านแต้ (ดงป่าก่อ) 3 พ.ค. 67 18
ซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดและขัดข้อง 1 พ.ค. 67 10
ฝ่ายงานพัฒนาลงพื้นที่ซ่อมแซมคอนกรีตชำรุด บ้านหัวโนน 29 ม.ย. 67 14
ฝ่ายงานป้องกันลงพื้นที่ระงับเหตุไฟไหม้ฟางข้าวบ้านคางฮุง 29 ม.ย. 67 25
ฝ่ายงานพัฒนาลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และวิสัยทัศน์ในพื้นที่บ้านหัวโนน 29 ม.ย. 67 27
แก้ไขปัญหาสภาพถนนชำรุดเสียหาย ถนนสายบ้านคางฮุง - บ้านสองพี่น้อง 18 ม.ย. 67 8
ประชุมพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) ครั้งที่ 1/2567 26 มี.ค. 67 12
ติดตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหัวโนน หมู่ที่ 1-2 18 มี.ค. 67 17
ฝ่ายงานพัฒนาลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และวิสัยทัศน์ในพื้นที่บ้านคางฮุง 18 มี.ค. 67 16
ลงพื้นที่ซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดและขัดข้อง 18 มี.ค. 67 15
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส 1) ประจำปี พ.ศ.2567 14 ก.พ. 67 65
ติดตามงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแต้ หมู่ที่ 4และ8 12 ก.พ. 67 20
เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 12 ก.พ. 67 25
สำรวจการรื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 12 ก.พ. 67 14
ประชาสัมพัน์การกรอกแบบวัดผล EIT ปี 2567 12 ก.พ. 67 21
ประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 7 ก.พ. 67 19
งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า 7 ก.พ. 67 18
โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2567 7 ก.พ. 67 19
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ 7 ก.พ. 67 18
ออกพื้นที่ระงับเหตุดับเพลิง บ้านดู่ หมู่ที่ 3 11 ม.ค. 67 26
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานและสวดมนต์ข้ามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2 ม.ค. 67 25
โครงการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2 ม.ค. 67 20