อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: ร้อยเอ็ดบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเพื่อร่วม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัด


ร้อยเอ็ดบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเพื่อร่วม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัด
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ที่มุ่งสู่ขบวนการกำจัดขยะให้หมดไป ที่ห้องไพฑูรย์ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง จากการสํารวจและกำกับติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ พบว่า ในระยะที่ผ่านมาจังหวัดร้อยเอ็ดประสบปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ในปีงบประมาณพศ 2560 พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมจำนวน 47,557 ตัน ดังนั้นเพื่อเป็นการบูรณาการการดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งถือเป็นแหล่งชุมชนเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดร้อยเอ็ดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ และเพื่อขับเคลื่อนและเร่งรัดการบริหารจัดการขยะ ให้ลดปริมาณการสะสมลง
ด้าน นาย อิสระ พรหมเดชบุญ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใต้โรดแมปการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายและกำหนดให้ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติซึ่งในส่วนของปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้กำหนดแนวทางดำเนินการไว้ได้แก่ โครงการรณรงค์ร่วมพลังสร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติก ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ร่วมกับภาคีความร่วมมือ ภาคธุรกิจเอกชน โดยขอความร่วมมือให้ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าสะดวกซื้อ ร่วมมืองดให้บริการซองพลาสติกกับลูกค้า ในวันจันทร์ พุธศุกร์และวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆ และรณรงค์ขับเคลื่อนการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม หรือแคปซีล ในอุตสาหกรรมน้ำดื่มไทยเนื่องจากเป็นพลาสติกที่ไม่จำเป็นแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมได้ง่ายย่อยสลายยากและเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ
ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและกำหนดจัดตั้งศูนย์จัดการของเสียอันตรายชุมชนโดยรวบรวม และส่งกำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยในปีงบประมาณพ. ศ. 2559 และปีงบประมาณพ. ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้รวบรวมและส่งกำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการจำนวน 3.18 ตันและ 6 ตันตามลำดับและในปีงบประมาณพ. ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินโครงการรวบรวมและส่งกำจัดขยะอันตรายชุมชนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและได้รับความร่วมมือจากองค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำขยะอันตรายชุมชนนำส่งเพื่อกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากนี้ โครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง และปุ๋ยอินทรีย์ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นการนำขยะมูลฝอยกลับมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะและปุ๋ยอินทรีย์ รองรับปริมาณขยะมูลฝอยจำนวน 100 ตันต่อวันโดยใช้เทคโนโลยีทางกลและชีวภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ให้สามารถลดปริมาณขยะลงได้ในอนาคต ต่อไป
/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด
วันที่ : 15 กรกฎาคม 61 View : 691
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร้อยเอ็ดบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเพื่อร่วม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัด  (ดู 691)
เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  (ดู 327)
จังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมจัดงานเล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี เฉลิมฉลองสมโภชเมืองครั้งยิ่งใหญ่  (ดู 581)
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  (ดู 301)
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่  (ดู 912)
รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ "แยกก่อนทิ้ง"  (ดู 433)
งานประเพณี   (ดู 782)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :