อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ


เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร รุ่นที่ 2 ขานรับโครงการไทยนิยมยั่งยืน
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และวางแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสร้างทักษะและเสริมอาชีพด้านการเกษตร ที่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ ห้องประดับเพชร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเกษตรอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด และกลุ่มเกษตรกร เกษตรกร ที่ร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืน เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินงานภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรงบประมาณ 138,856,600 บาท โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ งบประมาณ 270,000 บาท และโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน งบประมาณ 336,730 บาท สำหรับโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกำหนดให้ดำเนินกิจกรรมต่อกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการจัดฝึกอบรมให้เกษตรกรเป้าหมายดำเนินการ ทั้ง 20 อำเภอ จำนวน 241 ชุมชน เกษตรกร 48,200 คน อบรมรุ่นละ 50 คน หลักสูตรอบรม 3 วัน การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 และกิจกรรมพัฒนาเกษตรเพื่อความยั่งยืน เป็นการสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชน ชุมชนละไม่เกิน 300,000 บาท โดยให้เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วรวมกลุ่มเพื่อเสนอโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตามความต้องการของชุมชน ในหลักการ ชุมชนคิดชุมชนทำ ชุมชนร่วมบริหารจัดการ ชุมชนร่วมกันรับประโยชน์ รัฐเสริมหนุน โดยดำเนินการผ่านเวทีระดับชุมชน ให้คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนพิจารณากลั่นกรอง ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธาน
การจัดสัมมนากำหนดจัดรุ่นที่ 2 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 บุคคลเป้าหมาย เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 700 คน จาก 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโพนทอง เมยวดี จตุรพักตรพิมาน สุวรรณภูมิ เมืองสรวง ศรีสมเด็จ เชียงขวัญ ปทุมรัตต์ ธวัชบุรี และอาจสามารถ
/////////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด

วันที่ : 15 กรกฎาคม 61 View : 327
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร้อยเอ็ดบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเพื่อร่วม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัด  (ดู 690)
เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  (ดู 327)
จังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมจัดงานเล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี เฉลิมฉลองสมโภชเมืองครั้งยิ่งใหญ่  (ดู 581)
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  (ดู 301)
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่  (ดู 911)
รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ "แยกก่อนทิ้ง"  (ดู 433)
งานประเพณี   (ดู 782)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :