อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมเมื่อวันที่ 25  ตุลาคม  2564  เวลา  09.30  น  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  โดย  ท่านปลัดศุภชัย  สัตนาโค  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวับุรี  ร่วมกับผู้นำชุมชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย  ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ( โรคลัมปี สกิน ) ที่เกิดในโค  และกระบือ  ในเขตพื้นที่ตำบลธวัชบุรี  ซึ่งมีสัตว์ที่ป่วยและตายจากโรคดังกล่าว  จำนวน  4  ตัว  จำนวนที่ได้รับความเสียหาย  6,000  บาทต่อราย  รวมทั้งสิ้น  24,000  บาท  ซึ่งเบื้องต้นได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับปศุสัตว์อำเภอฯ แล้ว และทางองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรีได้ดำเนินการเยียวยาให้กับผู้ได้รับความเสียหายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
*************

วันที่ : 31 มกราคม 65 View : 468
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :