อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี


องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งตามโครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี
วันที่  24 -25 พฤศจิกายน  2564  
***********
วันที่  24 - 25  พฤศจิกายน  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  นำโดย  ท่านปลัดศุภชัย  สัตนาโค  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุุรี  และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  ได้จัดกิจกรรมอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ผู้ดำเนินการเลือกตั้งที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่และแก้ไขปัญหาในหน่วยเลือกตั้งตามกฎหมาย  คำสั่ง  ระเบียบ  ประกาศ ข้อหนดได้อย่างถูกต้องและให้การจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
 

วันที่ : 26 พฤศจิกายน 64 View : 652
ข่าวสารการเลือกตั้ง
ประกาศการรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  (ดู 396)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  (ดู 550)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  (ดู 447)
อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  (ดู 652)
กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี  (ดู 497)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี   (ดู 710)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :